تـــرام (نرم‌افزار محاسبه هزینه سفارشات چاپی)

تمامی فاکتورها در سیستم شما ذخیره می‌شود، هر لحظه می‌توانید اطلاعات مشتریان را بر اساس نام، تاریخ یا بازه زمانی سفارش،‌ نوع سفارش دیده و از آن خروجی چاپ،‌ PDF و یا اکسل بگیرید. 

همچنین می‌توانید فرم سفارش چاپ را به همراه فایل کار چاپی به بخش چاپ بدهید تا بر اساس اطلاعات ثبت شده سفارش، بخش چاپ بتواند کار را پیگیری نماید. 

با فرم گردش کار(دستور چاپ) نرم‌افزار تـرام تبدیل به یک اتوماسیون کوچک برای مجموعه‌های فعال در فرآیند چاپ شده است. بدین ترتیب از زمان ورود مشتری و ثبت سفارش تا انتها به نوعی ترام هدایت کار را به عهده دارد.